میکروسکوپ | اجزاء میکروسکوپ | میکروسکوپ استریوسکوپ - تجهیزات آزمایشگاهی آذین

میکروسکوپ ( Microscope ) برگرفته از
واژه های یونانی micros به معنای کوچک و skopien به معنای دیدن یا بررسی
کردن است. در این بخش مراقبت و نگهداری معمول میکروسکوپ های مورد استفاده
در مشاغل بالینی ارائه می گردد.
میکروسکوپ ها با توجه به رنگ زمینه با اسامی متفاوت رایج در ذیل طبقه بندی می شوند:

تگ: جستجوی میکروسکوپ | اجزاء میکروسکوپ | میکروسکوپ استریوسکوپ - تجهیزات آزمایشگاهی آذین


مطالب برتر